Obchodní podmínky

Registrací a používáním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Mailhunt s.r.o. určenými pro používání aplikace Mailhunt.

I. Vymezení základních pojmů

1. Společnost Mailhunt s. r. o., se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 344964, IČO: 09934995, je poskytovatelem (dále jen Poskytovatel) služeb aplikace Mailhunt (dále jen Aplikace).

2. Uživatelem (dále jen Uživatel) může být podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím e-mailem a heslem zadaným při registraci.

3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Smlouva opravňuje Uživatele k užívání webové aplikace Mailhunt dostupné z adresy app.mailhunt.cz.

4. Aplikací se rozumí webová aplikace Mailhunt určená pro monitoring newsletterů a optimalizaci e-mailového marketingu.

5. Registrace Uživatele proběhne založením účtu po potvrzení e-mailové adresy a vyplnění všech povinných údajů. Následně je uživatel přesměrován do aplikace, což je moment uzavření Smlouvy na dobu neurčitou.

6. Účet – uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem. Účet nepředstavuje veřejnou část aplikace.

7. Změna tarifu v rámci uživatelského účtu se považuje za návrh na změnu smlouvy. Potvrzení změny tarifu je přijetím tohoto návrhu.

8. Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu.

9. Zrušení účtu je nenávratné smazání účtů uživatele. Zrušení účtu zároveň reprezentuje zrušení Smlouvy.

II. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen uvést při registraci e-mailový kontakt a fakturační údaje. Uživatel je povinen udržovat tyto údaje aktuální.

2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílány obchodní sdělení. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.

3. Uživatel je povinen chránit přístupové údaje do svého uživatelského účtu. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

4. Aplikace Mailhunt je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (především ušlý zisk), neaktuální údaje, nesprávně interpretovaná data a analyzovaný obsah. Stejně tak nenese odpovědnost za závěry učinněné na základě těchto dat, především realizaci e-mailových kampaní či úpravu marketingových strategií. Je na uživateli, aby se ujistil o bezchybnosti dat.

6. Uživatel se zavazuje užívat Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

7. Uživateli se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem hackovat Aplikaci či vyvíjet aktivitu, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace.

8. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

9. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu. Jedinou výjimkou je situace, kdy je účet zablokován z důvodu porušení obchodních podmínek. V takovém případě dojde ke smazání účtu až v momentě vyřešení dané situace. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek připojení k internetu, nedostupnost služeb třetích stran apod.) nebo přerušení provozu z důvodu na straně poskytovatele, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.

3. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky či se záměrně snaží obejít tarifní omezení.

4. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na e-mail majitele účtu.

5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.

6. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky. O změně obchodních podmínek bude Uživatel upozorněn minimálně 14 dní předem.

7. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet.

8. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou e-mailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

9. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné aspekty Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele.

IV. Poplatky a úhrady

1. Aktuální ceník tarifů je k dispozici na adrese mailhunt.cz/#cenik. Poskytovatel nabízí tarif zdarma a placené tarify. V případě neplaceného tarifu není Uživatel povinen za užívání Aplikace platit.

2. Platby za využívání Aplikace se provádějí automaticky na měsíční bázi platební metodou, kterou Uživatel nastavil ve svém uživatelském účtu. Platby jsou realizovány prostřednictvím platební brány Stripe. O platbě je Uživatel vždy informován.

3. Poskytovatel má právo, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo změn cenové politiky.

4. Poskytovatel vystavuje fakturu na používání Aplikace jednou měsíčně.

5. Poskytovatel má právo zablokovat účet uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 5 pracovních dnů, a to do doby její úhrady.

6. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 2 měsíce.

7. Uživatel má právo kdykoliv přejít na bezplatný tarif. Tímto krokem je mu vyresetováno nastavení služby. Nevyčerpaná částka tarifu propadá.

8. Uživatel může kdykoliv přejít na vyšší placený tarif, nebo nižší placený tarif. Rozdíl částek za používání tarifu buď musí doplatit (v případě přechodu na vyšší tarif), nebo je mu přeplatek započítán do další platby (v případě přechodu na nižší tarif).

9. Uživatel využívající neplacený tarif může být Provozovatelem vyzván, aby přešel na některý z placených tarifů.

10. Uživatel bere na vědomí, že pokud platnost jeho platební metody vyprší, dojde tím k ukončení provádění měsíčních plateb a tím pádem poskytování služby.

V. Podpora a reklamace

1. Služby Poskytovatel poskytuje pouze elektronicky

2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována e-mailem, informacemi na webových stránkách či prostřednictvím webového chatu.

3. Odesílání i příjem všech písemností probíhá pouze elektronicky.

4. Reklamace je možné uplatňovat zasláním e-mailu na [email protected].

VI. Ochrana osobních údajů

1. Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení a Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

1. Sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky.

2. Souhlasí, že rozhodování řídí příslušné české soudy.

3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.

4. Prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 3. 2021.

Mrkněte na náš blog o e-mailingu

Nejnovější články

Máte dotazy?

Napište nám